دستگاه های اندازه گیری گاز برای نشان دادن میزان حقیقی گاز نیاز به کالیبراسیون در محدوده یا نقطه ای مشخص دارند. برخی از آنالایزر ها به صورت تک نقطه کالیبره می شوند و بعضی برای کالیبراسیون نیاز به دو و یا چند غلظت مشخص برای انجام کالیبراسیون دارند.

آنالایزر های محیطی اندازه گیری پایین ترین سطح انفجار یا اندازه گیری مواداشتعال زا  معمولا به صورت تک نقطه ای کالیبره می شوند. این آنالایزر ها برای اندازه گیری گاز های اشتعال زا مانند هیدروژن، متان، اتان، اتیلن، پروپان و… در محیط طراحی شده اند. این آنالایزر های به صورت الکتروشیمیایی، اینفرارد و لیزری موجود هستند. برای آنالایزر های الکتروشیمایی نقطه ی کالیبراسیون( بسته به نوع گاز) معمولا 50%LEL یا نقطه ی میانه ی پایین ترین سطح انفجار در نظر گرفته می شود. برای سایر آنالایزر های با سنسور نوری نقطه ی کالیبراسیون مشخص شده متغییر است. مخلوط گازی کالیبراسیون سنسور های الکتروشیمیایی حاوی جز اشتعال زا در بالانس هوا بوده و برای سایر سنسور ها ماده اشتعال زا در بالانس یک گازخنثی مانند نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به حدود انفجار در NFPA handbook  می باشد.